گفتار (٣٩)

هر که با بزرگان ستيزد خون خود بريزد
خويشتن را بزرگ مي بيني!
راست گفتند يک دو بيند لوچ
زود بيني شکسته، پيشاني
تو که بازي کني بسر با غوچ