گفتار (٣٨)

نه هر که بصورت نکوست سيرت زيبا دروست. کار اندرون دارد نه پوست
توان شناخت بيکروز در شمايل مرد
که تا کجاش رسيده است پايگاه علوم
ولي ز باطنش ايمن مباش و غره مشو
که خبث نفس نگردد بسالها معلوم