گفتار (٣٦)

نه هر که در مجادله چست در معامله درست
بس قامت خوش که زير چادر باشد
چون باز کني مادر مادر باشد