گفتار (٣٤)

هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و تخم نيفشاند