گفتار (٣٣)

مردمان را عيب نهاني پيدا مکن که مرايشان را رسوا کني و خود را بي اعتماد