گفتار (٣٢)

هر که با بدان نشيند نيکي نبيند
گر نشيند فرشته اي با ديو
وحشت آموزد و خيانت و ريو
از بدان نيکويي نياموزي
نکند گرگ پوستين دوزي