گفتار (٣١)

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست، بدانند که نادانست
چون درآيد مه از توئي بسخن
گر چه به داني اعتراض مکن