گفتار (٢٨)

هر که در حال توانائي نکوئي نکند در وقت ناتواني سختي بيند
بد اخترتر از مردم آزار نيست
که روز مصيبت کسش يار نيست