گفتار (٢٤)

پادشه را بر خيانت کسي واقف مگردان مگر آنگه که بر قبول کلي واثق باشي وگرنه در هلاک خود کوشي
بسيچ سخن گفتن آنگاه کن
که داني که در کار گيرد سخن