گفتار (٢٣)

خبري که داني که دلي بيازارد تو خاموش باش تا ديگري بيارد
بلبلا مژده بهار بيار
خبر بد ببوم باز گذار