گفتار (٢٢)

سر مار بدست دشمن بکوب که از احدي الحسينين خالي نباشد اگر اين غالب آمد مار کشتي وگر آن از دشمن رستي
بروز معرکه ايمن مشو ز خصم ضعيف
که مغز شير برآرد چو دل ز جان برداشت