گفتار (٢١)

دشمن چو از همه حيلتي فرو ماند، سلسله دوستي بجنباند. پس آنگه بدوستي کارها کند که هيچ دشمن نتواند