گفتار (١٧)

نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست وليکن شنيدن رواست تا بخلاف آن کار کني که عين صوابست
حذر کن زانچه دشمن گويد آن کن
که بر زانو زني دست تغابن
گرت راهي نمايد راست چون تير
از آن برگرد و راه دست چپ گير