گفتار (١٥)

تا کار بزر برميايد جان در خطر افکندن نشايد. عرب گويد: آخر الحيل السيف
چو دست از همه حيلتي در گسست
حلالست بردن بشمشير دست