گفتار (١٤)

هر که با دشمنان صلح ميکند سر آزار دوستان دارد
بشوي اي خردمند از آن دوست دست
که با دشمنانت بود هم نشست
چون در امضاي کاري متردد باشي آن طرف اختيار کن که بي آزارتر باشد
با مردم سهل خوي، دشخوار مگوي
با آنکه در صلح زند، جنگ مجوي