گفتار (١٣)

در سخن با دوستان آهسته باش
تا ندارد دشمن خونخوار گوش
پيش ديوار آنچه گوئي هوش دار
تا نباشد در پس ديوار گوش