گفتار (١٠)

سخني در نهان نبايد گفت
که بهر انجمن نشايد گفت