گفتار (٧)

رحم آوردن بر بدان ستمست بر نيکان و عفو کردن از ظالمان جورست بر درويشان
خبيث را چو تعهد کني و بنوازي
بدولت تو گنه ميکند بانبازي