گفتار (٦)

ملک از خرمندان جمال گيرد و دين از پرهيزکاران. کمال يابد پادشاهان بصحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان بقربت پادشاهان
پندي اگر بشنوي اي پادشاه
در همه عالم به از اين پند نيست
جز بخردمند مفرما عمل
گرچه عمل کار خردمند نيست
سه چيز پايدار نماند مال بيتجارت و علم بي بحث و ملک بي سياست