گفتار (٥)

عالم ناپرهيزکار کوريست مشعله دار
بي فايده هر که عمر درباخت
چيزي نخريد و زر بينداخت