گفتار (٤)

علم از بهر دين پروردنست نه از بهر دنيا خوردن
هرکه پرهيز و علم و زهد فروخت
خرمني گرد کرد و پاک بسوخت