گفتار (٣)

دو کس رنج بيهوده بردند و سعي بيفايده کردند. يکي آنکه اندوخت و نخورد و ديگر آنکه آموخت و نکرد
علم چندانکه بيشتر خواني
چون عمل در تو نيست ناداني
نه محقق بود نه دانشمند
چارپائي بر او کتابي چند
آن تهي مغز را چه علم و خبر
که برو هيزم است يا دفتر