گفتار (١)

مال از بهر آسايش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلي را پرسيدند نيکبخت کيست و بدبخت چيست؟ گفت: نيک بخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت
مکن نماز بر آن هيچکس که هيچ نکرد
که عمر در سر تحصيل مال کرد و نخورد