حکايت (١١)

يکي را پرسيدند از مستعربان ماتقول في المرد. گفت: لا خير فيهم مادام احدهم لطيفا يتخاشن فاذا خشن يتلاطف يعني چندانکه خوب و لطيفست درشتي کند و سختي. و چون سخت و درشت شد تلطف کند و دوستي نمايد
امرد آنگه که خوب و شيرينست
تلخ گفتار و تندخوي بود
چون بريش آمد و بلعنت شد
مردم آميز و مهرجوي بود