حکايت (١٤)

ناخوش آوازي ببانگ بلند قرآن همي خواند صاحبدلي برو بگذشت و گفت: ترا مشاهره چندست؟ گفت: هيچ. گفت: پس زحمت خود چندين چرا همي دهي؟ گفت: از بهر خدا ميخوانم. گفت: از بهر خدا مخوان
گر تو قرآن برين نمط خواني
ببري رونق مسلماني