حکايت (٨)

تني چند از بندگان محمود گفتند: حسن ميمندي را که سلطان امروز ترا چه گفت در فلان مصلحت؟ گفت: بر شما هم پوشيده نماند.
گفتند: آنچه با تو گويد با امثال ما گفتن روا ندارد. گفت: باعتماد آنکه داند که نگويم پس چرا ميپرسيد
نه هر سخن که برآيد بگويد اهل شناخت
بسر شاه سر خويشتن نشايد باخت