حکايت (٧)

يکي را از حکما شنيدم که ميگفت: هرگز کسي بجهل خويش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون ديگري در سخن باشد همچنان تمام ناگفته سخن آغاز کند
سخن را سرست اي خردمند و بن
مياور سخن در ميان سخن
خداوند تدبير و فرهنگ و هوش
نگويد سخن تا نبيند خموش