حکايت (٤)

عالمي معتبر را مناظره افتاد با يکي از ملاحده لعنهم الله علي حدة و بحجت با او برنيامد. سپر بينداخت و برگشت. کسي گفتش: ترا با چندين فضل و ادب که داري با بي ديني حجت نماند؟ گفت: علم من قرآنست و حديث و گفتار مشايخ. و او بدينها معتقد نيست و نمي شنود مرا شنيدن کفر او بچه کار آيد
آنکس که بقرآن و خبر زو نرهي
آنست جوابش که جوابش ندهي