حکايت (٨)

رنجوريرا گفتند: دلت چه ميخواهد؟ گفت: آنکه دلم چيزي نخواهد
معده چو پر گشت و شکم درد خاست
سود ندارد همه اسباب راست