حکايت (٥)

در سيرت اردشير بابکان آمده است که حکيم عرب را پرسيد که روزي چه مايه طعام بايد خوردن؟ گفت: صد درم سنگ کفايتست گفت: اين قدر چه قوت دهد؟
گفت: هذا المقدار يحملک و مازاد علي ذلک فأنت حامله يعني اينقدر ترا بر پاي همي دارد و هرچه بر اين زيادت کني تو حمال آني
خوردن براي زيستن و ذکر کردنست
تو معتقد که زيستن از بهر خوردنست