حکايت (١)

خواهنده مغربي در صف بزازان حلب ميگفت: اي خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودي و ما را قناعت، رسم سئوال ار جهان برخاستي
اي قناعت توانگرم گردان
که وراي تو هيچ نعمت نيست
کنج صبر اختيار لقمانست
هرکرا صبر نيست حکمت نيست