حکايت (٤٩)

حکيمي را پرسيدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهترست؟ گفت: آنرا که سخاوت هست به شجاعت حاجت نيست
نبشته است بر گور بهرام گور
که دست کرم به ز بازوي زور
نماند حاتم طائي وليک تا با بد
بماند نام بلندش به نيکويي مشهور
زکوة مال بدر کن، که فضله رز را
چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور