حکايت (٤٤)

بزرگي را پرسيدم از سيرت اخوان الصفا. گفت: کمينه آنکه مراد خاطر ياران بر مصالح خويش مقدم دارد که حکما گفته اند: برادر که در بند خويش است نه برادر و نه خويش است
همراه اگر شتاب کند همره تو نيست
دل در کسي مبند که دل بسته تو نيست
چون نبود خويش را ديانت و تقوي
قطع رحم بهتر از مودت قربي
ياد دارم که مدعي در اين بيت بر قول من اعتراض کرد و گفت: حق تعالي در کتاب مجيد از قطع رحم نهي کرده است و به مودت ذي القربي فرموده و آنچه تو گفتي مناقض آنست.
گفتم: غلط کردي که موافق قرآنست و ان جاهداک علي ان تشرک بي ما ليس لک به علم فلا تطعهما
هزار خويش که بيگانه از خدا باشد
فداي يکتن بيگانه کاشنا باشد