حکايت (٣٦)

يکي از علماي راسخ را پرسيدند: چه گوئي در نان وقف؟ گفت: اگر نان از بهر جمعيت خاطر ميستاند حلالست و اگر جمع از بهر نان مينشيند حرام
نان از براي کنج عبادت گرفته اند
صاحبدلان، نه کنج عبادت براي نان