حکايت (٣٠)

ابوهريره رضي الله عنه هر روز بخدمت حضرت مصطفي صلي الله عليه و سلم آمدي. گفت: يا اباهريره زرني غبا تزدد حبا يعني هر روز ميا تا محبت زيادت شود.
صاحبدلي را گفتند: بدين خوبي که آفتابست نشنيده ايم که کسي او را دوست گرفته است و عشق آورده. گفت: براي آنکه هر روز ميتوان ديد مگر در زمستان که محجوب و محبوب
بديدار مردم شدن عيب نيست
وليکن نچندانکه گويند بس
اگر خويشتن را ملامت کني
ملامت نبايد شنيدن ز کس