حکايت (٢١)

لقمان را گفتند: ادب از که آموختي؟ گفت: از بي ادبان که هر چه از ايشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهيز کردم
نگويند از سر بازيچه حرفي
کز آن پندي نگيرد صاحب هوش
وگر صد باب حکمت پيش نادان
بخوانند آيدش بازيچه در گوش