حکايت (١٨)

عابدي را پادشاهي طلب کرد. انديشيد که دارويي بخورم تا ضعيف شوم مگر اعتقادي که دارد در حق من زيادت کند. آورده اند که داروي قاتل بود، بخورد و بمرد
آنکه چون پسته ديدمش همه مغز
پوست بر پوست بود همچو پياز
پارسايان روي در مخلوق
پشت بر قبله ميکنند نماز
چون بنده خداي خويش خواند
بايد که بجز خدا نداند