حکايت (١٥)

پادشاهي پارسائي را گفت: هيچت از ما ياد ميايد؟ گفت: بلي هر گه که خدا را فراموش ميکنم
هرسو دود آن کش ز در خويش براند
وآنرا که بخواند بدر کس ندواند