حکايت (١)

يکي از بزرگان گفت پارسائي را: چه گوئي در حق فلان عابد، که ديگران بطعنه سخنها گفته اند. گفت: بر ظاهرش عيب نمي بينم و در باطنش غيب نمي دانم
هر که را جامه پارسا بيني
پارسا دان و نيک مرد انگار
ور نداني که در نهادش چيست؟
محتسب را درون خانه چه کار؟