قسمت دهم

چنينست گيتي فراز و نشيب
يکي آورد ديگري را نهيب
ازين کار خسرو ببيرون شديم
سوي کار لهراسب بازآمديم
بپيروزي شهريار بلند
کزويست اميد نيک و گزند
بنيکي رساند دل دوستان
گزند آيد از وي بناراستان