1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان مسعود سعد سلمان

 • گر بپاشي به يک سخا گنجي
  نبوي نزد خويشتن معذور
 • گرم فاني نگشتي گوهر اشک
  يکي گنجي شدستي شايگاني
 • ديوان فيض کاشاني

 • بناي چشم بر جانم طلسميست
  درون پيکرم گنجي دفين است
 • مثنوي معنوي

 • بارها من خواب ديدم مستمر
  که به بغدادست گنجي مستتر
 • ديوان شمس

 • هيچ کنجي نبود بي خصمي
  هيچ گنجي نبود بي ماري
 • خسرو و شيرين نظامي

 • مسي پوشيده زير کيميائي
  غلط گفتم که گنجي و اژدهائي
 • ليلي و مجنون نظامي

 • گنجي که چنين حصار دارد
  نقاب در او چکار دارد؟
 • شرطست به تشنه آب دادن
  گنجي به ده خراب دادن
 • شرف نامه نظامي

 • زمين را به گنجي بينباشتي
  گذشتي و در خاک بگذاشتني
 • بليناس را با دگر مهتران
  فرستاد و سربسته گنجي گران
 • اقبالنامه نظامي

 • سخن راند از گنج درخواسته
  چو سربسته گنجي برآراسته
 • ز پوشيده گنجي خبر داشتست
  به آن گنج گيتي بينباشتست
 • فرستاده اي را برآراست کار
  فرستاد گنجي سوي شهريار
 • ديوان وحشي بافقي

 • واقف رنج هر سخن سنجي
  عقده دان طلسم هر گنجي
 • هفت اورنگ جامي

 • آگهي هست جاودان گنجي
  گنج مي بايدت بکش رنجي
 • براي عمارت زمين خريد
  که در کندنش گنجي آمد پديد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • گنجي بکف آورم که شايد
  سرمايه نعت مصطفي را
 • در يکدانه گر کمتر فشانم
  بده گنجي کزان به برفشانم
 • ديوان امير خسرو

 • رخي داري که وصف آن به خاطر در نمي گنجد
  شراب لذت ديدار در ساغر نمي گنجد
 • کسي را در دهان تنگ خود چندين شکر گنجد
  که تو مي خندي و اندر جهان شکر نمي گنجد
 • ديوان بيدل دهلوي

 • تو کار خويش کن اينجا توئي در من نمي گنجد
  کريبان عالمي دارد که در دامن نمي گنجد
 • ديوان سعدي

 • نه آن شبست که کس در ميان ما گنجد
  به خاک پايت اگر ذره در هوا گنجد
 • ديوان سلمان ساوجي

 • من امروز، از ميي مستم، که در ساغر نمي گنجد
  چنان شادم، که از شادي، دلم در بر نمي گنجد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • دلم خلوت سراي تست غيري در نمي گنجد
  کجا گنجد چو غير تو نمي دانم به جان تو
 • ديوان صائب

 • سرشک تلخ من در گنبد خضرا نمي گنجد
  که مي پرزور چون افتاد در مينا نمي گنجد
 • مصفا چون شود دل در غبار تن نمي گنجد
  که چون شد صيقلي آيينه در گلخن نمي گنجد
 • ديوان عراقي

 • امروز مرا در دل جز يار نمي گنجد
  تنگ است، از آن در وي اغيار نمي گنجد
 • جان در تنم ار بي دوست هربار نمي گنجد
  از غايت تنگ آمد کين بار نمي گنجد
 • ديوان محتشم کاشاني

 • دلي دارم که از تنگي درو جز غم نمي گنجد
  غمي دارم ز دلتنگي که در عالم نمي گنجد
 • چو گرد آيد جهاني غم به دل گنجد سريست اين
  که در جائي به اين تنگي متاع کم نمي گنجد
 • ديوان فيض کاشاني

 • ز قرب دوست چگويم که مو نمي گنجد
  ز بعد خود که درو گفت و گو نمي گنجد
 • ديوان وحشي بافقي

 • درون دل به غير از يار و فکر يار کي گنجد
  خيال روي او اينجا در او اغيار کي گنجد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • در کنج ويران دلم گنجي است پنهان عشق او
  گنجي اگر بايد ترا در کنج ويران من است
 • دلم گنجينه عشق است و خوش گنجي در او پنهان
  چنين گنجي اگر جوئي بجو در کنج ويرانش
 • دل معمور آن باشد که خوش گنجي بود در وي
  وگر گنجي در او نبود بسي زو کنج ويران به
 • ديوان شمس

 • اي عشق که از زفتي در چرخ نمي گنجي
  چون است که مي گنجي اندر دل مستورم
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... مکش. ولکن من مرد گنجم. گنج بر ديده من نهادند و اين ديده به ...
 • ديوان فيض کاشاني

 • چو ره بردم بکوي دوست کي گنجم دگر در پوست
  بيفکندم ز خود خود را رهش را پا ز سر کردم
 • ديوان خاقاني

 • نه چون ماهي درون سو صفر و بيرون از درم گنجش
  که بيرون چون صدف عور و درون سو از گهر کانش
 • ديوان ابوسعيد ابوالخير

 • آسان آسان ز خود امان نتوان يافت
  وين شربت شوق رايگان نتوان يافت
 • دلبر دل خسته رايگان مي خواهد
  بفرستم گر دلش چنان مي خواهد
 • ديوان امير خسرو

 • به نقد خوشدلي مفروش ده روز حيات خود
  که خواهد رايگان رفتن متاع کامرانيها
 • داغ غلامي از من هست ار دريغ باري
  از بيع کن مشرف مملوک رايگان را
 • به يک جان خواستم يک جام شادي
  ز دور چرخ، گفتا، رايگان نيست
 • خسروا، بستان متاعي در دکان روزگار
  کاين بهار عمر ناگه رايگان خواهد گذشت
 • يوسف عهدي، اگر خسرو بود قيمت گرت
  ور دهم ملک دو عالم رايگان بستانمت
 • بوسه به قيمت دهد، جان ببرد رايگان
  قيمت بوسيش هست، منت جانيش نيست
 • نرخ کردي به بوسه اي جاني
  بنده بخريد و رايگان دانست
 • به رسم بندگي بپذير، خسرو را، چه کم گردد؟
  به سلک بندگانت گر غلامي رايگان آيد
 • ياري دل ما به رايگان برد
  تا دل طلبيم باز جان برد
 • مانديم ازان حريف دل دزد
  زد قلعه و مهره رايگان برد
 • گر روي تافتي سخني گوي در چمن
  گل را دهند قيمت وبو رايگان بود
 • چو عشق جان بردت، شکر گوي، کاين دولت
  عطيه ايست که کس را به رايگان ندهند
 • صد غم رسيد و مرگ هنوزم نمي رسد
  صد کعبه رفت و مهر دلم رايگان هنوز
 • اگر افتد قبول اين جان خسرو
  به بوسي مي فروشم، رايگان هم
 • شد نرخ بنده خسرو از چشم تو نگاهي
  گر اين قدر نيرزد، بنده به رايگان هم
 • به جان ستاند، اگر باد گردي آرد ازو
  که کيمياي سعادت ز رايگان يابم
 • خوار منگر که خسروم آخر
  که غلام تو رايگان شده ام
 • جان ها که گرانست نرخ ايشان
  يک بار بخند و رايگان کن
 • رغبت اگر نمي کنم، ساقي خون خود شوم
  مطرب رايگان تو ناله زيروار من
 • چه روي او نگرم، جان دهم که حيف بود
  چنان جمالي وانگه به رايگان ديدن
 • مرا گفتي «که باشي تو که بوسي آستان من »
  گر آن گستاخيم بخشي، غلام رايگان تو!
 • منم و هر دو مردم چشمم
  که دو سه بنده رايگان گيري
 • ديوان اوحدي مراغي

 • رايگان بنده بسي داري و چاکر بيحد
  اوحدي، نيز رها کن، که غلامت باشد
 • چه سود چاه زنخدان سرنگون که تراست؟
  چو قطره اي نگذاري که رايگان بچکد
 • بوسه اي زان دهن بخواهم خواست
  که نشايد به رايگان مردن
 • اي بهايي گوهر، اندر سلک پيمان و وفا
  با چنان خرمهرها بس رايگان پيوسته اي!
 • ورت نگه کند از گوشه اي شکسته دلي
  غلط مشو، که فتوحيست رايگان، درياب
 • بو اعظان نکني گوش، غير آن ساعت
  که نام جنت و حلواي رايگان شنوي
 • ديوان انوري

 • وصل تو اگر به جان بيابد دل
  انصاف بده که رايگان يابد
 • به سر او که عشق او به سرم
  يک بلا رايگان نمي آرد
 • يعلم الله که گرد موکب عشق
  گر به جانست رايگان باشد
 • گرد ترا دل همي چنان خواهد
  که دل از بنده رايگان خواهد
 • سوديست تمام اگر دلي را
  يک غم ز تو رايگان برآيد
 • دل مرا گفت هم به از هيچت
  رايگان هجر يافتم نه بسم
 • روز را رايگان ز دست مده
  نيست امکان آنکه باز رسد
 • اي نامتحرک حيواني که تويي
  اي خواجه رايگان گراني که تويي
 • ديوان باباطاهر

 • غم عشقت ز گنج رايگان به
  وصال تو ز عمر جاودان به
 • ديوان بيدل دهلوي

 • کس رايگان نچيد گل از باغ اعتبار
  آب عقيق و نشه مي نيز خون بهاست
 • جان به پيش چشم بيباکت ندارد قيمتي
  رايگان اين گوهر از دست سپاهي ميرود
 • مزد تلاش علم و عمل خجلت است و بس
  از عالم کرم طلب رايگان کنيد
 • شراري چند سامان کن اگر در خود زدي آتش
  نمي تابد بکام بينوايان رايگان انجم
 • ديوان پروين اعتصامي

 • آنکه داد اين دوک، ما را رايگان
  پنبه خواهد داد بهر ريسمان
 • وديعه ايست سعادت، که رايگان بخشند
  درين معامله، ارزاني و گراني نيست
 • بهاي هر نم ازين يم، هزار خون دل است
  نخورده باده کسي، رايگان ازين ساغر
 • شاهنامه فردوسي

 • کجا گيو و گودرز کشوادگان
  که سر داد بايد همي رايگان
 • دريغ آن سوار گرانمايه نيز
  که افگنده شد رايگان بر نه چيز
 • نجست از کسي باژ و ساو و خراج
  همي رايگان داشت آن گاه و تاج
 • نداد آن سر پر بها رايگان
  همي تاخت تا آذر ابادگان
 • ديوان خاقاني

 • بوديم گوهري به تو افتاده رايگان
  نشناختي تو قيمت ما از سر جفا
 • عاشق آن است کو به ترک مراد
  هرچه هستي است رايگان بخشد
 • پاي خاکي کن در آکز چشم خونين هر نفس
  گوهر اندر خاک پايت رايگان خواهم فشاند
 • صبح بي منت از براي دلم
  نافه ها داشت رايگان بگشاد
 • خاقاني را هزار گنج است
  يک يک به تو رايگان فرستيم
 • خاک در تو هر آنکه بوسيد
  جز گوهر رايگان نديده است
 • گاهي کبودپوش چو خاک است و همچو خاک
  گنجور رايگان و لگذ خسته عوام
 • اول بيار شير بهاي عروس فقر
  وانگه ببر قباله اقبال رايگان
 • چند چون هدهد تهدد بيني از رنج و عذاب
  تو براي رهنماي ملک پيک رايگان
 • قمري درويش حال بود ز غم خشک مغز
  نسرين کان ديد کرد لخلخه رايگان
 • اين همه گفتم به رايگان نه بر آن طمع
  کافسر زر يابم از عطاي صفاهان