1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

شاهنامه فردوسي

 • شب تيره از دست پرمايگان
  بشد نامداران چنين رايگان
 • به نام بزرگان و آزادگان
  کزيشان جهان يافتي رايگان
 • که گوري فروشد به بازارگان
  بديشان دهند اين همه رايگان
 • بخفتند ترکان و پر مايگان
  جهان شد جهانجويي را رايگان
 • نه اين باشد آيين پرمايگان
  همي تن بکشتن دهي رايگان
 • بزرگان و با دانش آزادگان
  نبشتند يکسر همه رايگان
 • حسين قتيب است از آزادگان
  که ازمن نخواهد سخن رايگان
 • ديوان خاقاني

 • پيش مرغان سر کوي مغان
  دانه دل رايگان خواهم فشاند
 • آبروي است کيمياي بزرگ
  کيميا رايگان نخواهد داد
 • بر خاک در تو آب حيوان
  چون آتش رايگان ببينم
 • اي کعبه ملک عصمة الدين
  من بنده رايگان کعبه
 • رباعيات خيام

 • باقي همه رايگان نيرزد هشدار
  تا عمر گرانبها بدان نفروشي
 • بوستان سعدي

 • بياموز مردي ز همسايگان
  که آخر نيم قحبه رايگان
 • ديوان سنايي

 • جان را بدهم به خدمت تو
  من خدمت رايگان نخواهم
 • عندليب آمده در مدحت شاه
  رايگان همچو سنايي به سخن
 • الحق بزرگوار خردمند مهتريست
  کورا کسي مديح برد خاصه رايگان
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • سوز سينه ش اگر عيان گردد
  چنبر چرخ رايگان گردد
 • آب نايافته گران باشد
  چون بيابند رايگان باشد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • آمدي نزد من شدي عاشق
  نقد گنجينه رايگان بردي
 • ديوان عطار

 • مي ندانم من سبکدل هيچ
  تا چرا رايگان گران توام
 • هيلاج نامه عطار

 • طلبکار تو بودم در جهان من
  کنونت يافتستم رايگان من
 • خسرو نامه عطار

 • گرانباريم ما را رايگان بخش
  زيانکاري بي سرمايگان بخش
 • لسان الغيب عطار

 • هرکه آيد در گلستان لسان
  بوي سرما بيابد رايگان
 • جوهر الذات عطار

 • بهر جانب همي آب روان ديد
  معظم قصرهاي رايگان ديد
 • بلاي قرب ماکش اينزمان تو
  که بخشيديم اينجا رايگان تو
 • ديوان عراقي

 • اين آينه چهره حقيقت
  هر دم به تو رايگان نمايد
 • ديوان محتشم کاشاني

 • وصلت به خدا که رايگان است
  هرچند خرد گران خريدار
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نخواهي ثنا تا عطاهاي تو
  ستانندگان را بود رايگان
 • ديوان فيض کاشاني

 • گفتي که وصال رايگان نيست
  ديدار مرا بها چه داري
 • مثنوي معنوي

 • آن مهابت قسمت بيگانگان
  وين تجمش دوستان را رايگان
 • خلعت هستي بدادي رايگان
  من هميشه معتمد بودم بر آن
 • ديوان شمس

 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • شيره و شيرين بدهم رايگان
  ليک چو انگور نيفشارمش
 • درويش که اسرار جهان ميبخشد
  هردم ملکي به رايگان ميبخشد
 • خسرو و شيرين نظامي

 • بيامرزش روان آمرزي آخر
  خداي رايگان آمرزي آخر
 • ليلي و مجنون نظامي

 • اين شيفته راي ناجوانمرد
  بي عاقبت است و رايگان گرد
 • وان ياوگيان رايگان گرد
  پيرامن او گرفته ناورد
 • هفت پيکر نظامي

 • کيست کو گنج رايگان نخرد
  وارزوئي چنين به جان نخرد
 • شرف نامه نظامي

 • بپيچم سر از رايگان خوارگان
  مگر بيزبانان و بيچارگان
 • وگر ني بهاري بدين خرمي
  چرا رايگان اوفتد بر زمي
 • مخزن الاسرار نظامي

 • نام کرم ساخته مشتي زيان
  اسم وفا بندگي رايگان
 • ديوان اوحدي مراغي

 • بي زر اندر خانه ننشاني شبي کس را و عمري
  هست تا در ملک ايزد مي نشيني رايگاني
 • ديوان شمس

 • جواب آنک مي گويد به زر نخريده اي جان را
  که هندو قدر نشناسد متاع رايگاني را
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • تا ابد گنج غمش در دل ما خواهد بود
  زانکه گنجش ز ازل در دل ويرانه ماست
 • ديوان خاقاني

 • خاک بيزي کن که من هم خاک بيزي کرده ام
  تا ز خاک اين مايه گنج شايگان آورده ام
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • درآ در کنج دل بنشين که دل گنجينه شاه است
  بجو آن گنج سلطاني ز گنج شايگان بگذر
 • ديوان صائب

 • تا به گنج شايگان خم تواند راه برد
  چون سبو بايد که خون از چشم افلاطون رود
 • ديوان محتشم کاشاني

 • اين بار خود مراد من اندک حمايتي ست
  از لطف شه که هست به از گنج شايگان
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • ز ويراني مترس اي جان که چون دل گشت ويرانه
  غمش در کنج اين ويران چو گنج شايگان بيني
 • ديوان وحشي بافقي

 • ز بس جوهر که آن کان در زمين بر روي هم ريزد
  همه روي زمين در زير گنج شايگان باشد
 • ديوان عطار

 • اگر از سر اين گنجت خبر بايد به خاکم رو
  بپرس از من در آن ساعت که سر زير کفن دارم
 • ديوان شمس

 • اي گلشنت را خار ني با نور پاکت نار ني
  بر گرد گنجت مار ني ني زخم و ني دندانه اي
 • ديوان خاقاني

 • همتت در جهان نمي گنجد
  هفت دريا سبو نمي دارد
 • فراقنامه ساوجي

 • کجا گنجد اندر زبان قلم؟
  که بادا سيه، دودمان قلم!
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • صفتش را حدوث کي سنجد
  سخنش در حروف کي گنجد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • جان و جانان حريف همدگرند
  غير رطل گران نمي گنجد
 • ديوان شيخ بهايي

 • نقض کرم است آن که قدرش
  در حوصله اميد گنجد
 • جوهر الذات عطار

 • در اين دريا کجا گنجد حقيقت
  همه مالست اسباب شريعت
 • همه هستي درياهاي عالم
  کجا گنجد که پيش ماست شبنم
 • مقام حسرت آبادست دنيا
  نمي گنجد يقين در ذات اينجا
 • کجا گنجد مرا اندر طبيعت
  تو بنمودي جمال بي نشاني
 • هفت پيکر نظامي

 • همگي را جهت کجا سنجد
  در احاطت جهت کجا گنجد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • عبير امروز در جيبم نگنجد
  وگر گنجد نسيم گل برنجد
 • ديوان اوحدي مراغي

 • عدم خانه نيستي راست گنجي
  که وصلش وجود جهان برنگيرد
 • جام جم اوحدي مراغي

 • هست پوشيده در جهان گنجي
  بدر آوردنش ببر رنجي
 • ديوان انوري

 • اينکه امروز بر سر گنجي
  پاي فردات بر دم مارست
 • ديوان پروين اعتصامي

 • از آن کردند در کنجي نهانت
  که بسپردند گنجي شايگانت
 • شاهنامه فردوسي

 • به گنجي که بد جامه نابريد
  فرستاد نزد سياوش کليد
 • به نزد سياووش برخواسته
  ز هر چيز گنجي بياراسته
 • ببخشيد گنجي بران شهر نيز
  همي خواست کآباد گردد بچيز
 • چو گنجور کيخسرو آمد زرسب
  ببخشيد گنجي بر آذرگشسب
 • ببخشيد گنجي بر اسفنديار
  يکي تاج پر گوهر شاهوار
 • چو بنشست بهرام ز اشکانيان
  ببخشيد گنجي با رزانيان
 • ببخشيد گنجي به درويش مرد
  که خوردش نبودي بجز کارکرد
 • که تا هر سوي شهرها ساختند
  بدين نيز گنجي بپرداختند
 • بپردخت شاپور گنجي بران
  که زان باشد آساني مردمان
 • همان نيز هر ماهياني دوبار
  درم شست گنجي بروبر شمار
 • ببخشيد گنجي به مرد نياز
  در تنگ زندان گشادند باز
 • ببخشيد آگنده گنجي برين
  جهاني برو خواندند آفرين
 • درمهاي گنجي بران کشت زار
  بريزند پيش خداوند کار
 • به درگاه ايوانش بنشاندند
  در مهاي گنجي بر افشاندند
 • به دادن نبودي کسي رازيان
  که گنجي رسيدي به ارزانيان
 • ديوان سلمان ساوجي

 • گنجي است نهان درين خرابه
  دري است ثمين درين خزانه
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • گفت گنجي بدم نهاني من
  خلق الخلق تا بداني من
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • در کنج دل خرابه ما
  گنجي ز محبتش نهاده
 • عشاقنامه عبيد زاکاني

 • اگر چه مدتي رنجي کشيدي
  برآخر دست در گنجي کشيدي
 • ديوان عطار

 • در زبان گوهرافشان فريد
  طرفه گنجي جاودان خواهم نهاد
 • در کنج شرابخانه گنجي است
  ما طالب گنج کنجهاييم
 • اسرار نامه عطار

 • عزيزا بي تو گنجي پادشايي
  براي خويشتن بنهاد جايي
 • الهي نامه عطار

 • عزيزا بي تو گنجي پادشائي
  براي خويشتن بنهاد جائي
 • اشتر نامه عطار

 • هيچ صيادي چنين شاهي نديد
  اين چنين گنجي بناگاهي نديد
 • خسرو نامه عطار

 • نبي بنهاد گنجي جمله رحمت
  بحصه بوحنيفه کرد قسمت
 • يکي گنجي چو کوه زربياراست
  کنيزان را بصد زيور بياراست
 • بهر درويش درماني دگر کرد
  بر رنجيش گنجي پرگهر کرد
 • باستاديم گنجي زر بخواهم
  بشا گردانه صد گوهر بخواهم
 • جوهر الذات عطار

 • يکي گنجي عجب داري درونت
  ولي ماريست اندر بند خونت
 • زهي گنجي که اندرجمله پيداست
  دل عشاق اندر گنج شيداست
 • تو گنجي داده عطار اينجا
  که ميريزد در اسرار اينجا
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • همه بگذاشته گنجي گرفته
  تو گويي عابد پرهيزگار است