1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

شرف نامه نظامي

 • به هراي گنجش چو بد رام کرد
  به پهلو زبانش هري نام کرد
 • اقبالنامه نظامي

 • ز زر گوش را گنجدان داشتي
  چو گنجش ز مردم نهان داشتي
 • ديوان وحشي بافقي

 • پاسبان گنج را ماند، شده گنجش به باد
  الحذر از دود آه اژدها آساي من
 • ناظر و منظور وحشي بافقي

 • نهادي در دلش سد گنج بر گنج
  وزان گنجش زبان کردي گهر سنج
 • به اندک خاک چون قانع شود مار
  بود پيوسته با گنجش سروکار
 • هفت اورنگ جامي

 • هر عمارت که زدي ويران کن
  همچو گنجش به خود آبادان کن
 • ديوان هاتف اصفهاني

 • در گران قيمتي بود و سپهر از جفا
  در دل خاکش نهاد ساخت چو گنجش دفين
 • ديوان عرفي شيرازي

 • مگر بدامن جود تو دست زد قلمم
  که گنجش از بن ناخن دميد نرگس وار
 • ديوان خواجوي کرماني

 • گر يار يار باشدت اي يار غم مخور
  گنجت چو دست مي دهد از مار غم مخور
 • ديوان امير خسرو

 • مبين گدايي من بر درت که در همت
  توانگرم که غمت گنج شايگان من است
 • ديوان انوري

 • گفتم آخر شايگان خوش به از وجدان بد
  في المثل چون حادثاتي از وراي حادثات
 • تا هم ميان صرح ممرد به پيش چشم
  بر روي او فشاند همه گنج شايگان
 • ديوان پروين اعتصامي

 • زان گنج شايگان که بکنج قناعت است
  مور ضعيف گر چو سليمان شود رواست
 • ديوان حافظ

 • اي آفتاب ملک که در جنب همتت
  چون ذره حقير بود گنج شايگان
 • ديوان خاقاني

 • بر خط دستش که هند و چين در اوست
  هفت گنج شايگان خواهم فشاند
 • تا قلم را مار گنج پادشاهي کرده اند
  از دهان مار گنج شايگان افشانده اند
 • گنج بخشا يک دو حرف از مدح تو
  بر سه گنج شايگان خواهم گزيد
 • خيز خاقاني ز گنج فقر خلوت خانه ساز
  کز چنين توان اندوخت گنج شايگان
 • مواعظ سعدي

 • صد گنج شايگان به بهاي جوي هنر
  منت بر آنکه مي دهد و حيف بر منست
 • ديوان صائب

 • تا مه روي تو پرتو بر جهان انداخته
  پيش هر ويرانه گنج شايگان انداخته
 • حصار مارپيچش اژدهاي گنج را ماند
  ولي ارزد به گنج شايگان هر خشت ديوارش
 • ديوان عبيد زاکاني

 • خجسته کلک گهربار عنبر افشانت
  به سائلان خبر گنج شايگان آورد
 • ز بهر سائل و زاير خجسته خامه تو
  گره گشاي در گنج شايگان باشد
 • جوهر الذات عطار

 • سکون کرد و ز ذات کل عيان شد
  پس آنگه لايق هر شايگان شد
 • ويس و رامين

 • ز بس زيور چو گنج شايگان بود
  ز بس اختر چو چرخ آسمان بود
 • کجا رامين که با تو مهربان گشت
  به چشمت خاک راه شايگان گشت
 • به مرو شايگان مژده درافتاد
  که آمد شاه موبد با دل شاد
 • به يک هفته به مرو شايگان شد
  ز غم خسته دل و خسته روان شد
 • عماري دار چون باد روان شد
  به سه هفته به مرو شايگان شد
 • چنان تير که بودش راه پرتاب
  ز مرو شايگان تا مرز گوراب
 • سزد گر سنگدل خوانمت و دشمن
  که راه شايگان بخشايي از من
 • ديوان قاآني

 • او گنج شايگان و منم آن گدا که هست
  بر گنج باز ديده حسرت نگر مرا
 • ز فيض جود تو هر قطره فرومايه
  ز پايه مايه صد گنج شايگان دارد
 • آنکه يک رشح کف او آشکارا صد هزار
  گنج بادآورد و گنج شايگان مي آورد
 • ابرکي بخشد به سايل نقد گنج شايگان
  ابرکي بارد به جاي قطره در شاهوار
 • به طرف عارض هريک دو زلف غاليه سا
  دو اژدها به سر گنج شايگان بينم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نه کوه بيستون را با زخم تو توان
  نه گنج شايگان را با بذل تو يسار
 • تا حمله برد جود تو بر گنج شايگان
  با کس نياز نيز نپيوست کارزار
 • نخواست ماندن اگر گنج شايگان بودي
  بماند اين سخن جانفزاي تا محشر
 • موجود شد ز کوشش تو در شاهوار
  معلوم شد ز بخشش تو گنج شايگان
 • گريد همي نياز جهان بر عطاي تو
  خندد همي عطاي تو بر گنج شايگان
 • به عطاها بسي تهي کردي
  شايگان گنج ها يکان و دوکان
 • مهرگان آمد به خدمت شهريارا نزد تو
  در ميان بوستان بگشاد گنج شايگان
 • زمين چه گفت به يک بخششم تهي کردي
  اگر سراسر پر گنج شايگان شدمي
 • ديوان عرفي شيرازي

 • اميد ابر اثر نقش پاي احسانت
  دو گام زد بسر گنج شايگان آمد
 • بصحن باغ زگنجينه امانت او
  بدوش ديده کشد گنج شايگان نرگس
 • بکام قافيه سنجان ز لذت سخنم
  سزد که قافيه شايگان شود شيرين
 • برآستان تو صد گنج شايگان ريزد
  چو آستينت اگر نامه ام بر افشاني
 • آن کو بقناعت مثل آمد او را
  گر هيچ نه گنج شايگان ميبايد
 • گر متاع وصل شيرين را بدان نتوان خريد
  بر دل پرويز گنج شايگان آيد گران
 • ديوان محتشم کاشاني

 • تو اي غير اين زمان چون در ميان ما و يار ما
  به اين نامحرمي گنجي که محرم هم نمي گنجد
 • شاهنامه فردوسي

 • بفرمود تا خلعتش ساختند
  گرانمايه گنجي بپرداختند
 • ارمغان حجاز اقبال لاهوري

 • بيک مسجد دو ملا مي نه گنجد
  ز افسون بتان گنجد بيک دير
 • ديوان امير خسرو

 • به راه عشق سلامت چگونه در گنجد؟
  زهي محال که در شوق خواب و خور گنجد
 • با تو در سينه جان نمي گنجد
  تو دروني ازان نمي گنجد
 • جام جم اوحدي مراغي

 • غير در غار ما نمي گنجد
  عشوه در بار ما نمي گنجد
 • ديوان خواجوي کرماني

 • لطافت دهنش در بيان نمي گنجد
  حلاوت سخنش در زبان نمي گنجد
 • ديوان سعدي

 • حديث عشق به طومار در نمي گنجد
  بيان دوست به گفتار در نمي گنجد
 • ديوان سيف فرغاني

 • درين سخن صفت حسن يار چون گنجد
  حساب بي عدد اندر شمار چون گنجد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • ذوق ما در جهان نمي گنجد
  حال ما در بيان نمي گنجد
 • در دلم غير او نمي گنجد
  بد چه باشد نکو نمي گنجد
 • بود و نابود در نمي گنجد
  مايه و سود در نمي گنجد
 • گنج و ناگنج نزد او گنجد
  گنج او در دلم نکو گنجد
 • دو چه گوئي يکي نمي گنجد
  غير او بيشکي نمي گنجد
 • سخن اينجا دگر نمي گنجد
  گنج و ناگنج در نمي گنجد
 • او نمي گنجد که مي گوئيم او
  او نمي گنجد چه جاي ما و تو
 • سلب و ايجاب در نمي گنجد
  شيخ و محراب در نمي گنجد
 • ديوان صائب

 • شکوه خامشي در ظرف گفت و گو نمي گنجد
  محيط بيکران در تنگناي جو نمي گنجد
 • ديوان عطار

 • اسرار تو در زبان نمي گنجد
  واوصاف تو در بيان نمي گنجد
 • مختار نامه عطار

 • آن مرغ عجب در آشيان کي گنجد
  وان ماه زمين در آسمان کي گنجد
 • نه دل به تمناي تو در بر گنجد
  نه عقل ز سوداي تو در سر گنجد
 • ديوان عراقي

 • امروز مرا در دل جز يار نمي گنجد
  وز يار چنان پر شد کاغيار نمي گنجد
 • ديوان فيض کاشاني

 • از آن ميان نزنم دم که مو نمي گنجد
  وزان دهان که درو گفتگو نمي گنجد
 • ديوان شمس

 • اين طرفه که يار در دامن گنجد
  جان دو هزار تن در اين تن گنجد
 • در يک گندم هزار خرمن گنجد
  صد عالم و در چشمه سوزن گنجد
 • شادم که غم تو در دل من گنجد
  زيرا که غمت بجاي روشن گنجد
 • ناظر و منظور وحشي بافقي

 • نه آن حرف است کاندر نامه گنجد
  بيانش در زبان خامه گنجد
 • جام جم اوحدي مراغي

 • هست گنجي نهان به هر کنجي
  تو نداري، درين ميان گنجي
 • ديوان سعدي

 • تو در عالم نمي گنجي ز خوبي
  مرا هرگز کجا گنجي در آغوش
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • عشق او گنجي و دل ويرانه اي
  آنچنان گنجي در اين ويران خوش است
 • هرکجا کنجي است گنجي در وي است
  کنج هر ويرانه بي گنجي کي است
 • هر کجا کنجي است گنجي در وي است
  کنج هر ويرانه بي گنجي کي است
 • ديوان صائب

 • گنجي که بود هر گهرش مخزن اسرار
  گنجي است که در سينه ويرانه عشق است
 • هيلاج نامه عطار

 • اگر آگاه گنجي در بر دوست
  حقيقت دان که گنجي اوست از دوست
 • خسرو نامه عطار

 • چو در دنيا نمي گنجي تو از خويش
  چگونه در لحد گنجي بينديش
 • ديوان عراقي

 • گنج حسني و نپندارم که گنجي در جهان
  و آنچنان گنجي عجب در کنج ويراني بود
 • خسرو و شيرين نظامي

 • چو شه گنجي که پنهان بود ديدش
  همان با قفل هر گنجي کليدش
 • مخزن الاسرار نظامي

 • هرکه قدم بر سر گنجي نهاد
  چون به سخن آمد گنجي گشاد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • آن گنج که مخفي بود از عالم و از آدم
  پيدا شده است بر من و من محرم آن گنجم
 • ديوان شمس

 • مي منم خود که نمي گنجم در خم جهان
  برنتابد خم نه چرخ کف و جوش مرا
 • دل من چون صدف باشد خيال دوست در باشد
  کنون من هم نمي گنجم کز او اين خانه پر باشد
 • گر در غم و در رنجم در پوست نمي گنجم
  کز بهر چو تو عيدي قربانم و قرباني
 • که من به تن بشرمثلکم بدم و اکنون
  مقام گنجم و تو حبه اي از آن داري
 • گفت: « چو من شوم روي، تو به يقين فنا شوي
  اين نبود که با کسي، گنجم من به خرگهي
 • ديوان امير خسرو

 • افسوس که شاديي نديدم
  وين عمر عزيز رايگان شد
 • ديوان اوحدي مراغي

 • من آن خاکسارم، که گر برگذاري
  بيفتم، کسم رايگان برنگيرد
 • بر سر کوي سبکباران عشق
  از گراني رايگان افتاده اي
 • ديوان انوري

 • انوري گر حريف نرد اين است
  ندبت رايگان بخواهد برد
 • بخرش پيش از آنکه بشناسيش
  وانگهت رايگان گران باشد
 • آب دندان حريفي آوردي
  کوش تا رايگان تواني جست