1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان فيض کاشاني

 • گر خانه کنم ويران گنجم دهد آن سلطان
  آن گنج بخان و مان يعني بنمي ارزد
 • ز دست (فيض) در رنجم وليکن طالب گنجم
  مگر گردد دوچار من درين ويرانه زان گردم
 • من نمي گنجم درين عالم دگر
  بر من اينجا تنگ شد جا ميروم
 • مثنوي معنوي

 • گويد او چون زفت بيند خويش را
  در کدامين خانه گنجم اي کيا
 • گويدش دل خانه اي ساز اي عمو
  گويد او در خانه کي گنجم بگو
 • در بن چاهي همي بودم زبون
  در همه عالم نمي گنجم کنون
 • ديوان شمس

 • بجز به عشق تو جايي دگر نمي گنجم
  که نيست موضع سيمرغ عشق جز که قاف
 • ز خوشدلي و طرب در جهان نمي گنجم
  ولي ز چشم جهان همچو روح پنهانم
 • تن همچو صدف دهان گشاده است که آه
  من کي گنجم چو ره نشد مرجان را
 • خسرو و شيرين نظامي

 • ز بي خصمي گر افزون گشت گنجم
  ز بي ياري در افزود است رنجم
 • ليلي و مجنون نظامي

 • درياي در است و کان گنجم
  از نقب زنان چگونه رنجم
 • مخزن الاسرار نظامي

 • گنجم و در کيسه قارون نيم
  با تو نيم وز تو به بيرون نيم
 • ديوان وحشي بافقي

 • آن کزو اينچنين گهر سنجم
  آن که بست اين طلسم بر گنجم
 • ديوان شمس

 • سر به سر پر کن قدح را موي را گنجا مده
  وان کز اين ميدان بترسد گو برو در خانه باش
 • ديوان عطار

 • به باد بر زبر خاک گنجه چند کني
  که تا که رنجه شوي خاک بر زبر بيني
 • ديوان امير خسرو

 • بس ست اين قيمت خسرو که گويي
  غلام رايگاني من اينست
 • خواه خونم ريز و خواهي زنده کن
  بنده ام من رايگاني، چون کنم؟
 • ديوان انوري

 • به يک دل وصلت ارزانم برآمد
  چه مي گويم به صد جان رايگاني
 • يکي کم خورم خوش روم سوي خانه
  غلامي بود مر مرا رايگاني
 • ديوان بيدل دهلوي

 • ياد آنفرصت که عيش رايگاني داشتيم
  سجده چون آستان بر آستاني داشتيم
 • همت بفکر هستي خود را گره نسازد
  حيفست کيسه دوزي بر نقد رايگاني
 • ديوان پروين اعتصامي

 • ز بس مدهوش افتادي تو در ويرانه گيتي
  بحيلت ديو برد اين گنجهاي رايگاني را
 • ز گنج وقت، نوائي ببر که شبرو دهر
  برايگان برد اين گنج رايگاني را
 • بلاي فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت
  بمرگ قانعم، آن نيز رايگاني نيست
 • نه تاب و ارزش من، رايگاني است
  سزاي رنج قرني زندگاني است
 • ديوان خاقاني

 • عشق تو به جان خريدم ارچه
  آتش همه جاي رايگاني است
 • ديوان سعدي

 • اگرت به هر که دنيا بدهند حيف باشد
  و گرت به هر چه عقبي بخرند رايگاني
 • مواعظ سعدي

 • به ملکي دمي زين نشايد خريدن
  که از دور عمرت بشد رايگاني
 • اسرار نامه عطار

 • بدادي رايگاني عمر از دست
  اگر بر خود بگريي جاي آن هست
 • جوان را پير گفت اي زندگاني
  مرا بخشيده اند اين رايگاني
 • الهي نامه عطار

 • مده بر باد عمرت رايگاني
  که بر بادست عمر اي زندگاني
 • جوهر الذات عطار

 • چو جانان رخ نمودم رايگاني
  من اين لعنت گزيدم در نهاني
 • ستان آن جام و درکش رايگاني
  گذر کن هم ز صورت هم معاني
 • جمال يار ديدم رايگاني
  تو گويائي در اين شرح و معاني
 • ترا من پند دادم رايگاني
  ز حق گفتم ترا باقي تو داني
 • بوقتي گنج يابي رايگاني
  که هم شيطان و تو هم مار داني
 • بده جان گنج بستان رايگاني
  چه خواهي يافتن زين گنج فاني
 • گذر کن زو و گنج لامکاني
  بياب اينجاي خود را رايگاني
 • بدادي عمر اکنون رايگاني
  ز دست اي ابله اکنون مي نداني
 • ويس و رامين

 • بخوان اخبار او را تا بداني
  که کس ملکت نيابد رايگاني
 • کنون کم داد دولت رايگاني
  گريز اي دل ز سختي تا تواني
 • چنان شاهي به چندان کامراني
  نگر تا چون تبه شد رايگاني
 • ديوان عراقي

 • در مجلس عشق مفلسي را
  پر کن دو سه رطل رايگاني
 • ديوان قاآني

 • گاهي تو پي تردماغي من
  بوسي دو سه بخشي به رايگاني
 • ديوان شمس

 • آن يوسف معاني و آن گنج رايگاني
  خود را اگر فروشد داني عجب خريدن
 • او آب زندگاني مي داد رايگاني
  از قطره قطره او فردوس بردميده
 • چو وصال گشت لاغر تو بپرورش به ساغر
  همه چيز را به پيشت خورشي است رايگاني
 • با چنين ساقي حق با خودي کفر مطلق
  مي زند جان معلق با مي رايگاني
 • ديوان سنايي

 • مطربان رايگان در رايگان آباد عشق
  بي دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند
 • ديوان عطار

 • چون آفريدي رايگان نه سود کردي نه زيان
  اکنون ببخش اي غيب دان هم رايگان سبحانه
 • ديوان شمس

 • مي فروشد او به جاني بوسه اي
  رو بخر کان رايگان است رايگان
 • در عشق اگر اميني اي بس بتان چيني
  هم رايگان ببيني هم رايگان بيابي
 • ديوان ناصر خسرو

 • يکي رايگان حجتي گفت، بشنو
  ز حجت مراين حجت رايگان را
 • اين را نستانم به رايگان من
  زيرا که جهان رايگان گران است
 • جام جم اوحدي مراغي

 • دل درو بند و گنجش افزون کن
  وانکه نگذاشت رنجش افزون کن
 • مرسان باد حاسدش به ترنج
  همچو گنجش رها مکن در کنج
 • ديوان باباطاهر

 • چو آن نخلم که بارش خورده باشند
  چو آن ويران که گنجش برده باشند
 • ديوان بيدل دهلوي

 • بقاي جاه موقوفست بر انعام بي برگان
  غنا مهر سر گنجش همان دست گدا دارد
 • شاهنامه فردوسي

 • بپوييم تا آب و رنجش دهيم
  چو تازه شود تاج و گنجش دهيم
 • که گنجش ز بخشش بنالد همي
  بزرگي ز نامش ببالد همي
 • فرستاده را جامه و بدره داد
  ز گنجش ز هرگونه يي بهره داد
 • ز ميلاد چون باد لشکر براند
  به قنوج شد گنجش آنجا بماند
 • همي بود بر تخت قيصر دو ماه
  ببخشيد گنجش همه بر سپاه
 • هميدون سپهدار او شاد باد
  دلش روشن و گنجش آباد باد
 • همه شهر بگرفت و او را بکشت
  بسي گوهر و گنجش آمد به مشت
 • چنو کشته شد دخترش را بخواست
  بدان تا بگويد که گنجش کجاست
 • چو با زه بگفتي زهازه بهم
  چهل بدره بودي ز گنجش درم
 • يکي نامور مايه دار ايدرست
  که گنجش ز گنج تو افزونترست
 • ز گنجش من ايدر شوم شادمان
  کزو دور بادا بد بدگمان
 • ز دينار و گنجش کرانه نبود
  چنو خسرو اندر زمانه نبود
 • فراقنامه ساوجي

 • دو گنجش نهان در دو کنج دهن
  نبودش در آن کنج گنج سخن
 • ديوان سنايي

 • گاه از آن گنجش فتن برخيزد اندر ملکها
  گاه بنشيند چو بر خيزد ز معنيها فتن
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • کنج دل گنجينه عشق وي است
  جاي گنجش در دل ويران بود
 • گر خراب است خانه ما باک نيست
  جاي گنجش در دل ويران بود
 • رمز گنج کنت کنزا را بدان
  نقد گنجش را بجو اشيا نگر
 • گنج او در کنج دل مي جو مدام
  غير گنجش در دل ويران مجو
 • نقد گنجش به ما عطا فرمود
  کرمش ساخت بنده را شاهي
 • ديوان صائب

 • همچو مفلس که فتد راه به گنجش ناگاه
  بوسه را راه به کنج دهن يار افتاد
 • منطق الطير عطار

 • هست صد گنجش بها در انجمن
  مه تو و مه ريسمانت اي پيرزن
 • خسرو نامه عطار

 • ز گنجش گنج قارون صدقه يي بود
  کليد گنج او را حلقه يي بود
 • دو گنجش بود در کشتي نهاده
  يکي از زر دگر از شاه زاده
 • ويس و رامين

 • به گنجش در چه دارد مرد گنجور
  بجز رود و سرود و چنگ و طنبور
 • مگر چون من بدان در سخت شادي
  که چون گنجش به خاک اندر نهادي
 • چو بر گنجش همه فرمان مرا بود
  به گنج اندر همه چيزي ترا بود
 • همي جوييم گنجش را به صدرنج
  پس آنگهي نه ما مانيم و نه گنج
 • ديوان فرخي سيستاني

 • بيابد هر که انديشد ز گنجش برترين قسمت
  خلايق را همه قسمت شد اندر گنج اومانا
 • تا او به امارت بنشست از پي گنجش
  هر روز به کوه از زر بفزايد کاني
 • ديوان قاآني

 • سيمرغ که بر قله قافست مطارش
  گنجش ندهد لانه عصفور و کبوتر
 • گنجش چو گنج فکر تو لبريز از گهر
  ملکش چو ملک حسن من ايمن ز ترکتاز
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • به پيش گنجش مفلس بود جهان غني
  اگر چه باشد پيشش بسيار از آتش و آب
 • مثنوي معنوي

 • کرد ويران خانه بهر گنج زر
  وز همان گنجش کند معمورتر
 • آنچ تو گنجش توهم مي کني
  زان توهم گنج را گم مي کني
 • چون درآمد خوش در آن باغ آن جوان
  خود فرو شد پا به گنجش ناگهان
 • بر زمان خوش هراسان باش تو
  هم چو گنجش خفيه کن نه فاش تو
 • تا حليمي زمين شد جمله قهر
  برد قارون را و گنجش را به قعر
 • طالب گنجش مبين خود گنج اوست
  دوست کي باشد به معني غير دوست
 • ديوان شمس

 • هزاران زخم دارد از تو اي هجر
  که اين دم بر سر گنجش تو ماري
 • خسرو و شيرين نظامي

 • اگر چه پادشاهي بود و گنجش
  ز بي ياري پياپي بود رنجش
 • چو گنجش زير زر پوشيده دارم
  کليد گنج ها او را سپارم
 • هفت پيکر نظامي

 • لاجرم عاقبت به پا رنجش
  هم سلامت دهند و هم گنجش