1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ويس و رامين

 • مرا زنده بمان تا زندگاني
  کنم در کار مهرت رايگاني
 • شما را من ز روي مهرباني
  نصيحت کرد خواهم رايگاني
 • ديوان عراقي

 • تقصير نمي کند غم تو
  غم مي خوردم به رايگاني
 • ديوان قاآني

 • به جاي گنجهاي شايگانش
  رسد بس رنجهاي رايگاني
 • ديوان شمس

 • اگر خواهي عطاي رايگاني
  ز عالم هاي باقي ملک بسيار
 • ديوان ناصر خسرو

 • واکنون که شنودم از جهان من
  آن نکته خوب رايگاني
 • فرهاد و شيرين وحشي بافقي

 • هما پرواز عنقا آشياني ست
  زبانش چتر شاهي رايگاني ست
 • ديوان عرفي شيرازي

 • کدامست اين متاع رايگاني
  که بروي نقد فرصت ميفشاني
 • شاهنامه فردوسي

 • ز گنجش زبرجد نثار آوريد
  بسي گوهر شاهوار آوريد
 • نبيني که گنجش پر از خواستست
  جهاني به خوبي بياراستست
 • هيلاج نامه عطار

 • حقيقت گفت و گنجش يافتستم
  بسوي گنج خود بشتافتستم
 • هفت پيکر نظامي

 • اژدهائي نشسته بر گنجش
  به ترنجي رسيده نارنجش
 • شرف نامه نظامي

 • تهي دست کانديشه زر کند
  تمناي گنجش توانگر کند
 • هفت اورنگ جامي

 • برداشته شد ز سينه رنجش
  انباشته زير خاک گنجش
 • شاه و درويش هلالي جغتايي

 • آخرش جانب لحد بردند
  همچو گنجش بخاک بسپردند
 • ديوان خاقاني

 • مار ضحاک ماند بر پايم
  وز مژه گنج شايگان برخاست
 • بر خاک درت زکات دربان
  گنج زر شايگان ببينم
 • بيت فرومايه اين منزحف
  قافيه هرزه آن شايگان
 • ديوان سعدي

 • به گنج شايگان افتاده بودم
  ندانستم که بر گنجند ماران
 • ويس و رامين

 • به خوشي چون خراسان جايگاهي
  چو مرو شايگان محکم پناهي
 • ديوان محتشم کاشاني

 • کرمش کيسه اي که پر سازد
  مخزن گنج شايگان باشد
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • توشناسي مرا که نگشايد
  کس چو من گنج شايگان قلم
 • پاسبان کرد باغ قمري را
  که بسي گنج شايگان دارد
 • ديوان وحشي بافقي

 • ذات او جوهري که عالم ازو
  مخزن گنج شايگان باشد
 • شکسته وقت تعجيل عطايت
  در سد خانه گنج شايگان باد
 • ز دست بخششت در آستينش
  کليد قفل گنج شايگان باد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • گر بخون خوردن دهندم اختيار
  خون گنج شايگان خواهم گزيد
 • ديوان شمس

 • روان شد سوي ما کوثر که گنجا نيست ظرف اندر
  بدران مشک سقا را بزن سنگي و بشکن خم
 • ديوان خاقاني

 • پيش بزرگان ما آب کسي روشن است
  فعل سگ گنجه است قدح خر روستا
 • طعنه بيمار پرس صعب تر از تب
  کاين عرض از گنجه نيست از وطن آورد
 • آتش تب در زمين گنجه همه شب
  در دم من آه آسمان شکن آورد
 • صدمه آهم شنيد مؤذن شب گفت
  زلزله گنجه باز تاختن آورد
 • من گنجه نبينم که براهيم در او نيست
  من مکه نخواهم که ازو کعبه برون شد
 • دريغا گنجه خرم که اکنون جاي ماتم شد
  که از فر چنين صدري فراق افتاد فرجامش
 • بوستان سعدي

 • يکي پادشه زاده در گنجه بود
  که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود
 • ديوان سنايي

 • هم بدين وزن اي پسر پور خطيب گنجه گفت:
  «نوبهار آمد نگارا باده گلنار کو»
 • کشکول شيخ بهايي

 • ز ويرانه ي گنجه شد گنج سنج
  رسانيد گنج هنر را به پنج
 • ديوان محتشم کاشاني

 • تا موکب جلالت در ملک خويش گنجه
  افزوده بر ممالک صد ملک ديگرت باد
 • خسرو و شيرين نظامي

 • ز گنجه فتح خوزستان که کرده است؟
  ز عمان تا به اصفاهان که خورده است؟
 • هفت پيکر نظامي

 • چون فروزنده شد به عکس و عيار
  نقد اين گنجه خيز رومي کار
 • شرف نامه نظامي

 • نظامي که در گنجه شد شهربند
  مباد از سلام تو نابهرمند
 • نهان مرا آشکارا برند
  ز گنجه است اگر تا بخارا برند
 • اقبالنامه نظامي

 • ز بس گنج که آنروز بر باد رفت
  شب شنبه را گنجه از ياد رفت
 • مخزن الاسرار نظامي

 • گنجه گره کرده گريبان من
  بي گرهي گنج عراق آن من
 • هفت اورنگ جامي

 • ز ويرانه گنجه شد گنج سنج
  رسانيد گنج گهر را به پنج
 • به تخصيص پنجي که سر پنجه زد
  بشيري که سرپنجه از گنجه زد
 • از گنجه چو گنج آن گهر ريز
  وز هند چو طوطي اين شکر ريز
 • ناظم گنجه نظامي که به رنج
  عدد گنج رسانيد به پنج
 • ديوان عرفي شيرازي

 • کنون درگاه عرفي بوسه گاهست
  ترا از گنجه تا شيراز راهست
 • ديوان انوري

 • حسنت اندر جهان نمي گنجد
  نامت اندر دهان نمي گنجد
 • منطق الطير عطار

 • مرد گنجي ديد گنجي اختيار
  سر بريدن بايدت کرد اختيار
 • ديوان امير خسرو

 • مرا گويي که دل بر يار ديگر نه، نهم، ليکن
  همين در دل تو مي گنجي، کس ديگر نمي گنجد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو خوش گنجي است عشق او که در عالم نمي گنجد
  چنين گنج ار کسي جويد نشانش کنج ويران ده
 • ديوان شمس

 • بنه سر گر نمي گنجي که اندر چشمه سوزن
  اگر رشته نمي گنجد از آن باشد که سر دارد
 • جام جم اوحدي مراغي

 • گر ز روي ادب دهد رنجت
  به از آن کز غضب دهد گنجت
 • شاهنامه فردوسي

 • ز گستردنيها و از بوي و رنگ
  ببين تا ز گنجت چه آيد به چنگ
 • نترسي ز رنج و ننازي بگنج
  بگيتي ز گنجت فزونست رنج
 • اگر گنجت آباد داري به داد
  تو از گنج شاد و سپاه از تو شاد
 • چو رفتي سر و تاج و گنجت مراست
  همان دختر و برده رنجت مراست
 • ديوان خواجوي کرماني

 • مارست غم عشقش و او گنج لطافت
  گنجت چو بدست اوفتد از مار مينديش
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تو اين رنج مرا گر چاره سازي
  ز هر گنجت ببخشم بي نيازي »
 • ديوان عطار

 • چون نيست گنج پاي به گنجت فروشدن
  بي کنج شب گذار درين گنج اژدها
 • هيلاج نامه عطار

 • وصال حب حيدر به ز گنجت
  وگر نه بعد از اين در دست رنجت
 • در اين گنجت اگر راهست بنگر
  درون گنج شو و از گنج برخور
 • نمانده هيچ گنجت آشکار است
  ترا منصور جان ديدار يار است
 • مختار نامه عطار

 • گنجت بايد به رنج خو بايد کرد
  جان وقف بلاي عشق او بايد کرد
 • جوهر الذات عطار

 • ز گنجت رنج ديدي هر دمي باز
  از آن اينجا نديدي محرمي باز
 • ببر رنجي که تا گنجت نمايم
  ترا از رنج خود مزدي فزايم
 • نبايد تا برآري شور و غوغا
  مکن شور ار شود گنجت پديدار
 • کز آن آيد يقين بخت پديدار
  در اول پايه چون گنجت نمايد
 • در گنجت در اينجا بر گشايد
  نظر اندازي آنگاهي سوي گنج
 • فرو ماني تو اندر حسرت و رنج
  چنان گنجت کند بيخويش اينجا
 • شود گنجت دگر باره پديدار
  دگر آهسته تر زان پيش و تن زن
 • ويس و رامين

 • برافشان تو به باد کينه گنجت
  که همچون باد باشد يافه رنجت
 • ديوان فرخي سيستاني

 • نه مال ماوراء النهر در گنجت بيفزايد
  نه درملک توافزوني پديد آيد ز صد چندان
 • مثنوي معنوي

 • اين جهان هم چون خرابست و تو گنج
  گر تفحص کردم از گنجت مرنج
 • فرهاد و شيرين وحشي بافقي

 • ترا دانيم محتاجي به زر نيست
  که سد گنجت به پاي يک هنر نيست
 • ديوان ابوسعيد ابوالخير

 • گنجم چو گهر در دل گنجينه شکست
  رازم همه در سينه بي کينه شکست
 • ديوان امير خسرو

 • گفتم که ترا آخر دل خانه نمي يابد
  گفتا که پي گنجم ويرانه نمي يابد
 • چه کنم در دلت نمي گنجم؟
  زانکه در سنگ موي در نرود
 • جام جم اوحدي مراغي

 • از تو خالي مدار گنجم را
  تا ببويي مگر ترنجم را
 • ديوان انوري

 • به تشريف زيارت رتبتي دادي مرا کاکنون
  چو اقبال تو در عالم نمي گنجم ز جباري
 • ديوان بيدل دهلوي

 • معني برجسته شوقم نمي گنجم بلفظ
  همچو بوي گل نگردد پيرهن عريان مرا
 • ديوان پروين اعتصامي

 • که من گنجم، چو خاکم پست مشمار
  مرا زين خاکدان تيره بردار
 • شاهنامه فردوسي

 • و ديگر که گنجم وفادار نيست
  همين رنج را کس خريدار نيست
 • سپاه و دل و گنجم افزونترست
  جهان زير شمشير تيز اندرست
 • ترا بايدم زين ميان گفت بس
  نه گنجم به کارست بي تو نه کس
 • کشنده تن و جان من درد اوست
  پرستار و گنجم چه در خورد اوست
 • سپاريد گنجم به بهرامشاه
  همان کشور و تاج و گاه و سپاه
 • ديوان خاقاني

 • بپويم بو که در گنجم به کويت
  بجويم بو که دريابم جمالت
 • ديوان رهي معيري

 • پيرايه خاک و آبم، روشنگر آفتابم
  گنجم ولي در خرابم، ويرانه من تن من
 • منطق الطير عطار

 • من نيم در عشق او مردانه اي
  عشق گنجم بايد و ويرانه اي
 • اسرار نامه عطار

 • شمار لشگرم سيصد هزار است
  سلاح و اسب و گنجم بي شمارست
 • هيلاج نامه عطار

 • چو گنج ما پديدار آيد ايشيخ
  دل از گنجم خبردار آيد ايشيخ
 • اشتر نامه عطار

 • لشکر و گنجم همه در دست او
  بود زان من ولي پيوست او
 • در بعمري آيد از بحري برون
  ليک گنجم هست بسياري برون
 • مختار نامه عطار

 • آن گنج که من در طلب آن گنجم
  در دير طلسمات از آن مي رنجم
 • ويس و رامين

 • توي کام و بلا و ناز و رنجم
  غم و شادي و درويشي و گنجم
 • ديوان عراقي

 • پس در دل تو چگونه گنجم؟
  چون بر در خود رها نکردي
 • ديوان قاآني

 • گنجم درون خاطر و من در دمشق دهر
  سرگشته بي سبب چو خداوند زهمنا