1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان فروغي بسطامي

 • از پس رنجي که بردم در وفا آخر مرا
  دامن گنجي به چنگ آمد که در ويرانه نيست
 • من آن شهرم که سيلاب محبت ساخت ويرانم
  تو آن گنجي که در ويرانه دلها وطن داري
 • ديوان قاآني

 • گنجي که بد سگال تو بخشد کم از خزف
  رنجي که نيکخواه تو خواهد به از شفا
 • يزد گنجي بود و خصمش اژدها اينک به جهد
  گنج را شاه جهانبان از دم اژدر گرفت
 • ديوان محتشم کاشاني

 • بهر نقدي که درين وقت به از گنجي بود
  منت از شاه کشيديم ولي زر او داد
 • گنجي که بود پر گوهر از وي بسيط خاک
  در زير خاک رفت و درين خاکدان نماند
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • جود تو به هر مجلس و بذل تو به هر بزم
  بر پا شد گنجي و براندازد کاني
 • ديوان فيض کاشاني

 • سهل و آسان کي دهد دست اين چنين گنجي مگر
  پاي تا سر زاري و افغان چشم تر شود
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • نداده داد لا هرگز ز دينت کي خبر باشد
  که دين گنجي است بي پايان و لا چون شکل اژدرها
 • جان ما آئينه حق گشت و از ما شد پديد
  آنچنان گنجي که در کنج ازل مستور بود
 • انصداع جمع و شعب و صدع در هم بسته اي
  تا چنان ظاهر شود گنجي که اخفا کرده اي
 • اي منزه از مکان و اي مبرا از محل
  تا چه گنجي کاندر اين ويرانه مأوي کرده اي
 • ديوان شمس

 • گنجي ست در اين خانه که در کون نگنجد
  اين خانه و اين خواجه همه فعل و بهانه ست
 • جهان مارست و زير او يکي گنجي است بس پنهان
  سر گنجستم و بر وي چو دم مار مي گردم
 • گفتم که به چه دهي آن گفتا که به بذل جان
  گنجي است به يک حبه در غايت ارزاني
 • از جمله ببر زيرا آن جا که تويي و او
  تو نيز نمي گنجي جز او که دهد ياري
 • گنجي تو عجب نيست که در توده خاکي
  ماهي تو عجب نيست که در گرد و غباري
 • حق گفت: « اي جان جهان، گنجي بدم من بس نهان
  مي خواستم پيدا شود آن گنج احسان و عطا
 • ديوان ناصر خسرو

 • بر سر گنجي که يزدان در دل احمد نهاد
  جز علي گنجور ني و جز علي بندار نيست
 • کشکول شيخ بهايي

 • ... اوگران تمام گشته، رايگان در اختيارت نهد. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... اکنون کسي آمد که به رايگان با من تا به لب صراط مي برد». ...
 • ... وقت (که) نه من در گنجم که نبي مرسلم، نه جبريل ». ...
 • ديوان سنايي

 • هر چه در خاطرات آيد که من آنم نه من آنم
  هر چه در فهم تو گنجد که چنينم نه چنانم
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چه غوغايي است درد او که در هر دل نمي باشد
  چه سودائي است عشق او که در هر سر نمي گنجد
 • چه حرف است اينکه مي خوانم که در کاغذ نمي يابم
  چه علم است اينکه مي دانم که در دفتر نمي گنجد
 • ديوان صائب

 • برون تا رفتم از خود تنگ شد روي زمين بر من
  که از خود هر که بيرون رفت در دنيا نمي گنجد
 • اگر بيعانه خواهد زلف او عقل و دل و دين را
  بده صائب که چند و چون درين سودا نمي گنجد
 • ترا با ماه تا سنجيده ام در خود نمي گنجد
  که در ميزان چو با گوهر طرف شد سنگ مي بالد
 • ديوان قاآني

 • به جايي رفت کانجا جا نمي گنجد ز بي جايي
  بدين جان و تن اما تن تني ننمود و جان جاني
 • ديوان شمس

 • خامش کن کز بيخودي گر هاي و هويي مي زدي
  اين جا به فضل ايزدي ني هاي مي گنجد نه هو
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • تو گر گنجي همي جوئي درآ در کنج دل با ما
  که کنج ما بود معمور و در ويرانه اي داريم
 • ديوان عطار

 • يا اگر هر دم به نوعي نيز بيني آن جمال
  تو يقين مي دان که آن گنجي است در ويرانه اي
 • تن و جان برفته از هش ز تو تا تو خود چه گنجي
  دل و دين بمانده واله ز تو تا تو خود چه چيزي
 • تو چه گنجي آخر اي جان که به کون در نگنجي
  تو چه گوهري که در دل شده اي بدين نهاني
 • ديوان شمس

 • فارغ آيي بعد از آن از شغل و هم از فارغي
  شهره گردد از تو آن گنجي که آن بس خاملست
 • کشکول شيخ بهايي

 • ... در واژه ي حي همي گنجد و زندگاني جامع همه ي اين اوصاف است. نيز ...
 • ... درهمي بود، چقدرش رايگان به تو رسد؟ ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... گاه چنين خوابت را رايگان نگويند، چون ما نبوديم اصلا، مارا چون ...
 • ... چگونه در زبان مي گنجد، که ايشان خود مذکور خدا ور سول اند، و ...
 • کليله و دمنه

 • ... حال بلوغ بر سر گنجي افتد که پدر براي او نهاده باشد فرحي بدو راه ...
 • ... در زير اين درخت گنجي است ، زمين بشکاف و بردار. ...
 • سفرنامه ناصر خسرو

 • ... خراسان آن گز را شايگان گويند، و آن يك ارش و نيم باشد، چيزكي ...
 • کليله و دمنه

 • ... بها که خريده شود رايگان نمايد. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... که درويشي را به رايگان خريده اي ». گفت: «اي ابراهيم!درويشي را ...
 • ... عمري طمع داشتيم، رايگان در کنار اين جوان نهادند که از شکمش بوي ...
 • کشکول شيخ بهايي

 • ... که به اندازه نمي گنجد. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... جايي که کنجدي نمي گنجد، صد هزار شهوت با دل تو، ندانم چه خواهي ...
 • کليله و دمنه

 • مردي در بيابان گنجي يافت ، با خود گفت اگر نقل آن بذات خويش تکفل ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... ناگاه پاي او به گنجي فرو رود و تونگر گردد». وگفت: «هر مريد که ...
 • ... دل خويش پاي به گنجي فرو شود - آن را رسوايي آخرت خوانند - در آن ...
 • ... بودند و گفتند: ما گنجي در خاک نهاديم و شرط گنج آن است که يک تن ...
 • کليله و دمنه

 • ... قدر که در امکان گنجد از کارهاي آخرت راست کردم ، و بدين اميد عمر ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... در عبارت و زبان گنجد؛ و در فنون علم کامل بود و در رياضت و ...
 • سفرنامه ناصر خسرو

 • ... صد من آب در آن گنجد. ...
 • کليله و دمنه

 • ... محنت و روزگار مشقت گنجي سازم. ...
 • سفرنامه ناصر خسرو

 • ... در آغوش دو مرد گنجد، و بر سر اين ستون‌ها طاق‌ها زده است به دو ...
 • ... در آغوش دو مرد گنجد، و بر سر اين چهار عمود سه طاق زده است چنان ...
 • نوروزنامه خيام

 • هر زميني که درو گنجي يا دفيني باشد آنجا برف پاي نگيرد و بگدازد، ...