1658 مورد در 0.03 ثانیه یافت شد.

ديوان شمس

 • گويم که گنجي شايگان گويد بلي ني رايگان
  جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من
 • اين لوت را اگر جان بدهيم رايگانست
  خود چيست جان صوفي اين گنج شايگان را
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تن چو نسيم تو گنجي است شايگان وآنگه
  دو مار بر سر آن گنج شايگان خفته
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • جهان بزرگي تو نشگفت اگر
  عطاي تو گنجي بود شايگان
 • چه گفت گنجش ار شکرها نکردندي
  سخاوتش را من پاک رايگان شدمي
 • ديوان حافظ

 • در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است
  صد گنج شايگان که ببخشي به رايگان
 • ديوان خاقاني

 • يک مي به دو گنج شايگان خر
  رغم دل رايگان خوران را
 • ديوان سلمان ساوجي

 • صدگنج شايگان کنم اندر هر آستين
  بهر نثارش از گهر رايگان چشم
 • ديوان قاآني

 • نمودي چهره ماه آسمان را ز آستان راندي
  گشودي غنچه گنج شايگان را رايگان کردي
 • ديوان فرخي سيستاني

 • ز بس توده زر که در کاخ او
  بهر کنج گنجي بود شايگان
 • هربخششي که او بدهد چون نگه کني
  گنجي بود بزرگتر از گنج شايگان
 • کشکول شيخ بهايي

 • عمر تو گنج و هر نفس از وي يکي گهر
  گنجي چنين لطيف مکن رايگان تلف
 • هفت اورنگ جامي

 • در دلش اين هوس که بي رنجي
  يابم امروز رايگان گنجي
 • خسرو نامه عطار

 • چنانم رايگان کردي پديدار
  بفضلت رايگانم شو خريدار
 • ديوان سنايي

 • هيچ طاعت نامد از ما همچنين بي علتي
  رايگانمان آفريدي رايگانمان در پذير
 • منطق الطير عطار

 • آفريدن رايگانم چون رواست
  رايگانم گر بيامرزي سزاست
 • اشتر نامه عطار

 • رايگانم آفريدي در جهان
  رايگانم هم بيامرزي عيان
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • گنجي که نمي گنجد در مخزن موجودات
  در کنج دلم گنجيد در کون کجا گنجم
 • ديوان انوري

 • گفتم ار رايگانکم ندهي
  بخرندت به تيز بازاري
 • جام جم اوحدي مراغي

 • نه به ذات تو اسم در گنجد
  نه به گنجت طلسم در گنجد
 • مثنوي معنوي

 • يا تو پنداري که حرف مثنوي
  چون بخواني رايگانش بشنوي
 • ليلي و مجنون نظامي

 • گفتا نکنم هلاک جانش
  اما ندهم به رايگانش
 • مجموعه اشعار اقبال لاهوري

 • اگر خاکم بصحرائي نه گنجم
  اگر آبم بدريائي نه گنجم
 • جام جم اوحدي مراغي

 • منکه خلوت نشين اين گنجم
  در جهاني چنين کجا گنجم؟
 • گزيده غزليات شهريار

 • گرنيستم خزانه خزف هم نيم حبيب
  باري مده ز دست به اين رايگانيم
 • اسرار نامه عطار

 • بدستت باز شد گنجي ز ايام
  وليکن هست اين گنجت همه وام
 • ديوان امير خسرو

 • غم خسرو را به هيچ بفروخت
  بستان که غلام رايگانم
 • ديوان خاقاني

 • وز کوي کس آب چون توان خواست
  کآتش ندهند رايگانم
 • ديوان پروين اعتصامي

 • رواني که ايزد ترا رايگان داد
  بگيرد يکي روز هم رايگاني
 • متاعي که من رايگان دادم از کف
  تو گر ميتواني، مده رايگاني
 • ديوان سلمان ساوجي

 • به هندو رايگان افتاد ازو بستان به ترکي ده
  که هندو قدر نشناسد متاع رايگاني را
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • عشق او گنجي است و دل ويرانه اي
  جاي گنجش در دل ويران بود
 • خسرو و شيرين نظامي

 • چو گنجي بود گنجش کيمياسنج
  به بازي زلف او چون مار بر گنج
 • ديوان خاقاني

 • تا گنجه را ز خاک براهيم کعبه اي است
  مردان کعبه گنجه نشيني گزيده اند
 • ديوان انوري

 • زر بايدت انوري وگر نيست
  غم خور که هميشه رايگانست
 • ديوان سعدي

 • ارزان شده است بوسه تو
  ارزان چه بود که رايگانست
 • الهي نامه عطار

 • تو پنداري که زخمش رايگانست
  هزاران ساله طاعت نرخ آنست
 • جوهر الذات عطار

 • چنانش دوست ميداري که جانست
  نميداني که خونت رايگانست
 • هفت پيکر نظامي

 • غرضي کز تو دلستان يابم
  رايگانست اگربه جان يابم
 • جوهر الذات عطار

 • شنيدي کنز و گنجت را نديدي
  اگر گنجت ببيني اندر اينجا
 • جام جم اوحدي مراغي

 • نطفه اي را که پشتواره تست
  رايگانش مده،که پاره تست
 • منطق الطير عطار

 • بيست من جوهر بيامد از ميانش
  خواست شد از دست حالي رايگانش
 • ديوان سنايي

 • ز عدلت بود هر عدلي که آن مي کرد نوشروان
  ز گنجت بود هر گنجي که دادي حاتم طايي
 • ديوان عطار

 • اگر خواهي که اين گنجت شود معلوم دم درکش
  که سر اين چنين گنجي نه بهر انجمن دارم
 • ديوان شمس

 • از آن از خود همي رنجم که منهم در نمي گنجم
  سزد چون سر نمي گنجد گر از دستار بگريزم
 • منطق الطير عطار

 • عشق گنجم در خرابي ره نمود
  سوي گنجم جز خرابي ره نبود
 • ديوان اوحدي مراغي

 • غلط کردم، نه آن گنجي که در آغوش من گنجي
  مرا اين بس که در گنجم به کنجي در جهان تو
 • خسرو و شيرين نظامي

 • رکاب از شهربند گنجه بگشاي
  عنان شير داري پنجه بگشاي
 • اقبالنامه نظامي

 • نظامي ز گنجينه بگشاي بند
  گرفتاري گنجه تا چند چند
 • مخزن الاسرار نظامي

 • بابل من گنجه هاروت سوز
  زهره من خاطر انجم فروز
 • بانگ برآورد جهان کاي غلام
  گنجه کدامست و نظامي کدام
 • ديوان عرفي شيرازي

 • چگويم کاورم در گنجه شيراز
  ترا بنمايم آن گنجينه راز
 • ديوان خاقاني

 • گويند که سلطان مهين بر در گنجه است
  در گنجه کنون بين که ز بغداد فزون شد
 • منطق العشاق اوحدي مراغي

 • درين فکرت نميخواهيم رنجت
  برون کن رشته گوهر ز گنجت
 • جوهر الذات عطار

 • که گردانندت اندر گنج کل بست
  طلبکارند چون گنجت بيابند
 • ليلي و مجنون نظامي

 • وز حلقه زلف پر شکنجت
  در دامن اژدهاست گنجت
 • مواعظ سعدي

 • عمري که ازو دمي به جاني ارزد
  افسوس که رايگانم از دست برفت
 • خسرو نامه عطار

 • کنون چون يافتي بس رايگانم
  مکن هرگز سبک بر دل گرانم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • بس باک ندارم همي ز محنت
  مغبون من ازين عمر رايگانم
 • در زندان نهان رايگانم که دهد
  آبم متعذرست نانم که دهد
 • ديوان عبيد زاکاني

 • طبع عبيد را که چو گنجيست شايگان
  معذور دار قافيه گر شايگان کند
 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • کشکول شيخ بهايي

 • روز آخر شد سبق فردا بود
  راز ما را روز کي گنجا بود؟
 • لسان الغيب عطار

 • بسا گنجا که يابي در معاني
  پر از در خوشاب و لعل کاني
 • مجموعه آثار عطار

 • بسا گنجا که يابي در معاني
  پر از در خوشاب و لعل کاني
 • مثنوي معنوي

 • اي دريغا مر ترا گنجا بدي
  تا ز جانم شرح دل پيدا شدي
 • بر دو کوري رحم را دوتا کنيد
  اين چنين ناگنج را گنجا کنيد
 • روز آخر شد سبق فردا بود
  راز ما را روز کي گنجا بود
 • اي تن من وي رگ من پر ز تو
  توبه را گنجا کجا باشد درو
 • ديوان شمس

 • تاب آن حسن که در هفت فلک گنجا نيست
  جز که آهنگ دل خسته لاغر نکند
 • چون شمس تبريزي که او گنجا ندارد در فلک
  کان مطلع خورشيد او دارد عجايب ساحتي
 • جام جم اوحدي مراغي

 • به عنايت علاج کن رنجم
  دستگاهي فرست از آن گنجم
 • هيلاج نامه عطار

 • همه گنجست اينجاگه نهاده
  ب آخر ايندر گنجم گشاده
 • ليلي و مجنون نظامي

 • من مار کز آشيان برنجم
  بر خاک تو پاسبان گنجم
 • هفت اورنگ جامي

 • شايد به حريم ارجمندان
  گنجم به طفيل گوسفندان
 • ديوان اوحدي مراغي

 • يک بوسه اگر به جان فروشي
  منت مي نه، که رايگانست
 • ديوان پروين اعتصامي

 • در قيمت جان از تو کار خواهند
  اين گنج مپندار رايگانست
 • ديوان سعدي

 • رايگانست يک نفس با دوست
  گر به دنيا و آخرت بخري
 • ديوان عطار

 • چنان ز بار گنه گردنم گرانبار است
  که اين سبکدل بيچاره رايگانست گران
 • جوهر الذات عطار

 • ترا اين نفس ملعون آنچنانست
  که خون تو مر او رايگانست
 • ترا اين گنج معني رايگانست
  که ديدارش به از کون ومکانست
 • ديوان فيض کاشاني

 • گفتم که حاجتي هست گفتا بخواه از ما
  گفتم غمم بيفزا گفتا که رايگانست
 • ديوان شمس

 • اگر کان شکر خواهي همان جاست
  ور انگشت شکر خود رايگانست
 • ور زانک نازنيني بي سيم و زر ببيني
  چونک عنايت آمد اقبال رايگانست
 • آن شهريار اعظم بزمي نهاد خرم
  شمع و شراب و شاهد امروز رايگانست
 • ارمغان حجاز اقبال لاهوري

 • ز طوفاني که بخشد رايگاني
  حريف بحر گردد آب جوها
 • ديوان پروين اعتصامي

 • برد اينهمه رنج رايگاني
  چون تجربه يافتي سرانجام
 • شتابنده چو ايام جواني
  جواني بخش هستي رايگاني
 • بس رمز ز دفتر سليمان
  خواندند به ديو، رايگاني
 • خسرو نامه عطار

 • گهي دزديد از آب زندگاني
  بلب بردش ز شکر رايگاني
 • کسيرا عشق باشد با جواني
  چو تو معشوق يابد رايگاني
 • جوهر الذات عطار

 • منم آن جوهر ذات عياني
  که دارم طوق لعنت رايگاني
 • براند زين بهشتت رايگاني
  ز ناگه خوار و سرگردان بماني
 • کمالم را ندانند رايگاني
  ببينندم همه اينجا نهاني
 • چنان ميخواست تا سر نهاني
  بگويد فاش اينجا رايگاني
 • دهد جام وصالش رايگاني
  کند بر فرق او گوهر فشاني
 • نخواهد ماند دنيا جاوداني
  ولي ميدان تو عقبي رايگاني
 • وصالي يابد آنجا جاوداني
  دهد او را تمامت رايگاني
 • بياب آخر حقيقت رايگاني
  تن اندر عشق وز عشق ميگوي
 • حقيقت از تو دارم زندگاني
  مرا بخشيده تو رايگاني