4899 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

الهي نامه عطار

 • ترا تا هست اين يک روي آن نيست
  که اندوه الهي رايگان نيست
 • شهش گفتا که سلطان هيچ نشتافت
  چنين دري که گفتي رايگان يافت
 • هيلاج نامه عطار

 • چو مرده زنده باشي در جهان تو
  حقيقت ياد گير اين رايگان تو
 • اشتر نامه عطار

 • اي بداده جوهر در رايگان
  جوهر تو بي نشان و بانشان
 • جان بده از عشق جوهر اين زمان
  تا ترا جوهر بود آن رايگان
 • مختار نامه عطار

 • هجر تو به رايگان گرانم بخريد
  تا آتش سوداي تو بفروخت مرا
 • خواهي که ز خود به رايگان باز رهي
  فاني شوي و به يک زمان باز رهي
 • مصيبت نامه عطار

 • رايگان در خانه رحمن شدن
  کي توان نتوان شدن نتوان شدن
 • پس اياز پاک دل را آن زمان
  در مکاس جمله بستد رايگان
 • در همه دنيا ندارم هيچ چيز
  رايگان مشنو سماع من تو نيز
 • لسان الغيب عطار

 • در چنين منصب برفتي از جهان
  جان زبهر او بدادي رايگان
 • دادمت شاهي اين هر دو جهان
  ملکت حق يافتي بس رايگان
 • جوهر الذات عطار

 • دراين دريا که اينجا بود جان است
  در و جوهر در اينجا رايگان است
 • از ايشان يافتم هر دو جهان من
  بديدم کام از ايشان رايگان من
 • چو نسخم کردي اندر اين ميان کم
  بفضل خود ببخشم رايگان هم
 • مرا از رايگان کردي تو پيدا
  شدم در کوي تو مسکين و رسوا
 • خراباتي شو و رطل گران کش
  دمادم جام وحدت رايگان کش
 • جمال يار عين جاودانست
  که اين از پيش آدم رايگان است
 • از آن تست او در عين تحقيق
  بهشت رايگان داديم و توفيق
 • به معني بگذر از کون و مکان تو
  ببين اعيان جانان رايگان تو
 • بعزت باش در هر دو جهان تو
  چو مردان جان بر افشان رايگان تو
 • نهان شو همچو مردان جهان تو
  ببر گوئي از اينجا رايگان تو
 • بدي کردم ببخشم رايگان تو
  که هستي مر خداي غيب دان تو
 • بکن جانم قبول اي جان جان تو
  بکش عطار اي جان رايگان تو
 • کنون چون حاصلست اينجا بدان تو
  ز ديد ديد من اين رايگان تو
 • تو رسم عاشقان درياب و جان ده
  هزاران جان بيکدم رايگان ده
 • حقيقت آن جهان به زين جهانست
  که اينجا عاريت آن رايگان است
 • بلاي قرب کش وين رايگان ياب
  در اينمعني نمود جان جان ياب
 • شد و جان داد آنجا رايگان او
  حقيقت در بر کون و مکان او
 • از آن دم ميدمي اندر جهان تو
  که آن دم يافتي خود رايگان تو
 • بده انصاف ايجان و جهان را
  که وصلش يافستي رايگان را
 • چو ليلي را به بيني شادمان باش
  دمي با او حقيقت رايگان باش
 • حقيقت جسم و جان در باختي تو
  وصال عشق اينجا رايگان است
 • نه بگذاري کسي را رايگان تو
  درون خلوت خود هيچکس را
 • ترا در خلوت اي گل رايگان ديد
  نبيند روي تو جز سر بريده
 • وصال يار داري در عيان تو
  بديدي کام اينجا رايگان تو
 • ديوان عراقي

 • گويمت: بوسي به جاني، گوييم:
  بر لبم لب رايگان نتوان نهاد
 • نيم جاني دارم از تو يادگار
  بر لبت لب رايگان نتوان نهاد
 • بر سر بازار وصلش جان ندارد قيمتي
  تا نظر در روي خوبش رايگان خواهيم کرد
 • بر درگهت آمدم به کاري
  کان بر تو به رايگان برآيد
 • چو رايگان است آب حيات در جويت
  چرا بود دل مسکين چو ريگ در جيحون؟
 • من جگر تفتيده بر خاک درت
  آب حيوان رايگان در جوي تو
 • حيف نبود ما چنين تشنه جگر؟
  و آب حيوان رايگان در جوي تو
 • از سر خشم گفت چشم تو: دور
  نه کسي بوسه رايگان دارد
 • ما تشنه و آب زندگاني
  در جوي تو رايگان، تو داني
 • روي جانان به چشم جان ديدن
  خوش بود، خاصه رايگان ديدن
 • ديوان فرخي سيستاني

 • درخانه هاي ما ز عطاهاي کف او
  زر عزيز خوارتر از خاک رايگان
 • گفتم ز بهر بوسه جهاني دگر مخواه
  گفتابهشت را نتوان يافت رايگان
 • ديوان قاآني

 • ليک چون هموار در مدح تو مي راند سخن
  روزگارش هر دو عالم رايگان مي آورد
 • بهاي خاک رهت گر دهند هر دو جهان
  به خاکپاي تو کس باز رايگان بينم