4899 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

مثنوي معنوي

 • آن مهابت قسمت بيگانگان
  وين تجمش دوستان را رايگان
 • خلعت هستي بدادي رايگان
  من هميشه معتمد بودم بر آن
 • ديوان شمس

 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • شيره و شيرين بدهم رايگان
  ليک چو انگور نيفشارمش
 • درويش که اسرار جهان ميبخشد
  هردم ملکي به رايگان ميبخشد
 • خسرو و شيرين نظامي

 • بيامرزش روان آمرزي آخر
  خداي رايگان آمرزي آخر
 • ليلي و مجنون نظامي

 • اين شيفته راي ناجوانمرد
  بي عاقبت است و رايگان گرد
 • وان ياوگيان رايگان گرد
  پيرامن او گرفته ناورد
 • شرف نامه نظامي

 • بپيچم سر از رايگان خوارگان
  مگر بيزبانان و بيچارگان
 • وگر ني بهاري بدين خرمي
  چرا رايگان اوفتد بر زمي
 • مخزن الاسرار نظامي

 • نام کرم ساخته مشتي زيان
  اسم وفا بندگي رايگان
 • ديوان ابوسعيد ابوالخير

 • آسان آسان ز خود امان نتوان يافت
  وين شربت شوق رايگان نتوان يافت
 • دلبر دل خسته رايگان مي خواهد
  بفرستم گر دلش چنان مي خواهد
 • ديوان امير خسرو

 • به نقد خوشدلي مفروش ده روز حيات خود
  که خواهد رايگان رفتن متاع کامرانيها
 • داغ غلامي از من هست ار دريغ باري
  از بيع کن مشرف مملوک رايگان را
 • به يک جان خواستم يک جام شادي
  ز دور چرخ، گفتا، رايگان نيست
 • خسروا، بستان متاعي در دکان روزگار
  کاين بهار عمر ناگه رايگان خواهد گذشت
 • يوسف عهدي، اگر خسرو بود قيمت گرت
  ور دهم ملک دو عالم رايگان بستانمت
 • بوسه به قيمت دهد، جان ببرد رايگان
  قيمت بوسيش هست، منت جانيش نيست
 • نرخ کردي به بوسه اي جاني
  بنده بخريد و رايگان دانست
 • به رسم بندگي بپذير، خسرو را، چه کم گردد؟
  به سلک بندگانت گر غلامي رايگان آيد
 • ياري دل ما به رايگان برد
  تا دل طلبيم باز جان برد
 • مانديم ازان حريف دل دزد
  زد قلعه و مهره رايگان برد
 • گر روي تافتي سخني گوي در چمن
  گل را دهند قيمت وبو رايگان بود