4899 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

شاهنامه فردوسي

 • بزرگان و با دانش آزادگان
  نبشتند يکسر همه رايگان
 • حسين قتيب است از آزادگان
  که ازمن نخواهد سخن رايگان
 • ديوان خاقاني

 • پيش مرغان سر کوي مغان
  دانه دل رايگان خواهم فشاند
 • آبروي است کيمياي بزرگ
  کيميا رايگان نخواهد داد
 • بر خاک در تو آب حيوان
  چون آتش رايگان ببينم
 • اي کعبه ملک عصمة الدين
  من بنده رايگان کعبه
 • رباعيات خيام

 • باقي همه رايگان نيرزد هشدار
  تا عمر گرانبها بدان نفروشي
 • بوستان سعدي

 • بياموز مردي ز همسايگان
  که آخر نيم قحبه رايگان
 • ديوان سنايي

 • جان را بدهم به خدمت تو
  من خدمت رايگان نخواهم
 • عندليب آمده در مدحت شاه
  رايگان همچو سنايي به سخن
 • الحق بزرگوار خردمند مهتريست
  کورا کسي مديح برد خاصه رايگان
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • سوز سينه ش اگر عيان گردد
  چنبر چرخ رايگان گردد
 • آب نايافته گران باشد
  چون بيابند رايگان باشد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • آمدي نزد من شدي عاشق
  نقد گنجينه رايگان بردي
 • ديوان عطار

 • مي ندانم من سبکدل هيچ
  تا چرا رايگان گران توام
 • هيلاج نامه عطار

 • طلبکار تو بودم در جهان من
  کنونت يافتستم رايگان من
 • خسرو نامه عطار

 • چنانم رايگان کردي پديدار
  بفضلت رايگانم شو خريدار
 • گرانباريم ما را رايگان بخش
  زيانکاري بي سرمايگان بخش
 • لسان الغيب عطار

 • هرکه آيد در گلستان لسان
  بوي سرما بيابد رايگان
 • جوهر الذات عطار

 • بهر جانب همي آب روان ديد
  معظم قصرهاي رايگان ديد
 • بلاي قرب ماکش اينزمان تو
  که بخشيديم اينجا رايگان تو
 • ديوان عراقي

 • اين آينه چهره حقيقت
  هر دم به تو رايگان نمايد
 • ديوان محتشم کاشاني

 • وصلت به خدا که رايگان است
  هرچند خرد گران خريدار
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نخواهي ثنا تا عطاهاي تو
  ستانندگان را بود رايگان
 • ديوان فيض کاشاني

 • گفتي که وصال رايگان نيست
  ديدار مرا بها چه داري